1. صفحه نخست
  2. آیین نامه

برچسب: آیین نامه

قوانین
آیین نامه کشت فراسرزمینی

آیین نامه کشت فراسرزمینی

شماره ابلاغ:12146/ت51271ه شماره انتشار: 20723 تاریخ ابلاغ: 95/02/05  تاریخ روزنامه رسمی : 95/02/11 آیین نامه کشت فرا سرزمینی مصوب 29/01/1395 ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی  مشروح مربوطه به کار می روند:…